Contactgegevens 

 

De school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding van Deinze. 

Adres : Kattestraat 22 

9800 Deinze 

09 381 06 80 

Algemeen mailadres : info@vclbdeinze.be 

 

Iedere medewerker heeft ook een eigen mailadres en een eigen telefoonnummer. Beiden zijn terug te vinden op onze website www.vclbdeinze.be 

 

Het CLB is open:  

Iedere werkdag van  8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30. 

Op dinsdag is het CLB bijkomend open van 16u30 tot 18u. 

Buiten de openingsuren kan een boodschap ingesproken worden op het antwoordapparaat.  

Op regelmatige basis is een CLB-medewerker aanwezig in de school (de schooldirectie kan daarover de nodige informatie geven).   

 

Het CLB is gesloten: 

van 15/07 t.e.m. 15/08, 

tijdens de kerstvakantie en tijdens de paasvakantie.  
( telkens met uitzondering van 2  dagen, data terug te vinden op www.vclbdeinze.be ) 

 

 • De CLB-werking 

 

 • Aan iedere school is één onthaalmedewerker verbonden die elke nieuwe vraag beluistert. De verschillende onthaalmedewerkers vormen samen het onthaalteam van het CLB. 

 

Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks of via de school contact opnemen met de onthaalmedewerker.  

Op school kan nagevraagd worden wie de onthaalmedewerker is en hoe die kan gecontacteerd worden. Dit is ook terug te vinden op de CLB-website www.vclbdeinze.be.  

 

Afhankelijk van de vraag  

 • neemt de onthaalmedewerker dit verder op 

 • geeft de onthaalmedewerker de vraag door naar een medewerker van het traject team van het CLB 

 • verwijst de onthaalmedewerker door naar externe hulpverleners. 

 

 • In het trajectteam zitten medewerkers vanuit verschillende disciplines : artsen, maatschappelijk werkers, psychologen/pedagogen en verpleegkundigen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het opnemen van alle vragen die door het onthaalteam worden doorgegeven. Zij zijn niet gebonden aan vaste scholen. 

De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 werkdomeinen: 

 • gedrag en opvoeding 

 • gezondheid 

 • leren en studeren 

 • studie- en schoolkeuze 

 

Als de school wenst dat het CLB een leerling begeleidt, dan bespreekt de school dit vooraf met de leerling en/of de ouders. Indien dit om een of andere reden niet is gebeurd, beperkt de CLB-medewerker zich tot een 1ste gesprek. Na dit gesprek beslist de leerling (indien 12 jaar of ouder) of de ouders (indien jonger dan 12 jaar) of er nog verdere gesprekken volgen. 

 

Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming van de leerling of van de ouders niet vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen. Als er niet wordt ingegaan op de initiatieven van het CLB, moet het CLB dit melden aan het departement onderwijs 

 

 • In het medisch team verzorgen artsen en verpleegkundigen samen de ‘systematische contactmomenten’ ( vanaf 2018-2019 worden de medische onderzoeken zo genoemd) en nemen ze vragen op rond besmettelijke ziekten.  

 

Deelname aan de systematische contactmomenten is verplicht. De ouders of de leerling kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van het medisch onderzoek door een bepaalde arts of verpleegkundige. Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden (formulieren zijn te verkrijgen in het CLB). In geval van verzet dient het medisch onderzoek uitgevoerd te worden door een andere, bevoegde arts en/of verpleegkundige. De resultaten van dit onderzoek worden aan het CLB bezorgd. Eventuele kosten voor een medisch onderzoek dat niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB, moet je zelf betalen. 

 

School en ouders hebben de plicht om hun medewerking te verlenen aan de organisatie en de uitvoering van de systematische contactmomenten (+ vaccinaties) en de preventieve maatregelen in het kader van besmettelijke ziekten. Het CLB houdt wel rekening met de schoolorganisatie. 

 

 • Het horizonteam van het CLB is verantwoordelijk voor de infoavonden en de klassikale infomomenten over de studiekeuzes die moeten gemaakt worden gedurende de schoolloopbaan.  

 

Bij de start in een nieuwe school, worden leerlingen en ouders geïnformeerd over de werking van het CLB. Ook de school informeert ouders, leerlingen en eigen personeel over het CLB waarmee ze samenwerkt.  

 

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere school. 

 

Het CLB kan in de school besprekingen en overleg over leerlingen, leerlingenbegeleiding, zorgverbreding en andere acties of projecten bijwonen.  

 

Het CLB en de school kunnen belangrijke informatie over leerlingen uitwisselen.  Als het CLB informatie over een leerling doorgeeft aan de school, gebeurt dit steeds met toestemming van de bekwame leerling (=leerling ouder dan 12 jaar) of de ouders. 

Als het CLB informatie over een leerling doorgeeft aan derden (= geen schoolpersoneel), dan kan dit enkel op verzoek van of mits schriftelijke toestemming van de bekwame leerling of de ouders.  
Bij het doorgeven en het gebruik van gegevens wordt steeds rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

Enkel bij schriftelijke vragen van het parket in verontrustende situaties kan het CLB zonder toestemming , maar met medeweten van de bekwame leerling of ouders, informatie doorgeven aan het parket. Dit is dan beperkt tot informatie over het feit of de leerling bij het CLB gekend is in het kader van de verontrusting, of er een begeleiding is gestart, wordt verder gezet of is afgerond, en of er al dan niet een M-document werd opgesteld.  
Ook als het CLB ernstig verontrust is, dan kan het zonder toelating, maar met medeweten van de bekwame leerling of ouders, de verontrusting delen met de bevoegde diensten.  

 

Het CLB heeft de plicht om het pedagogisch project van de school te respecteren. 

 

Het CLB respecteert altijd de rechten van het kind. 

 

 • Het CLB-dossier 

 

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, een dossier aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

De regels voor de samenstelling van het dossier, de procedure voor inzage in het dossier en de manier waarop een kopie van het dossier kan bekomen worden, zijn door de regelgeving bepaald. Meer informatie hierover is te verkrijgen in het CLB. 

 

Als de leerling van school en daardoor ook van CLB verandert, zal het CLB-dossier 10 dagen na inschrijving bezorgd worden aan het nieuwe CLB. De leerling of  de ouders hoeven daar niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen. 

 

Indien de leerling of de ouders niet wensen dat het dossier wordt overgedragen, dan moet er binnen de 10 dagen na inschrijving schriftelijk verzet aangetekend worden bij het CLB van de vorige school.  

 

De vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte begeleiding (medische onderzoeken en begeleiding van leerplichtproblemen), (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag, (indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs worden altijd aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk. 

 

Het CLB-dossier wordt bewaard tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde medisch onderzoek. Daarna wordt het dossier vernietigd, maar niet vroeger dan het ogenblik waarop de leerling 25 jaar wordt. 
De bewaring van het dossier staat onder het beheer van de directeur. 
Het dossier wordt bewaard op volgend adres: 
CLB Deinze, Kattestraat 22, 9800 Deinze 

 

 • Klachtenprocedure 

 

Een klacht is een duidelijke uiting van ongenoegen of ontevredenheid m.b.t. handelingen die door een CLB-medewerker zijn gesteld. Een klacht wordt bij voorkeur op een informele manier behandeld. Pas wanneer de informele behandeling geen bevredigend resultaat oplevert, kan de formele procedure worden gestart. 

 

De formele klachtenprocedure wordt gestart door een schriftelijke klacht (brief/email) te richten aan de directie op volgend adres: 

Vrij CLB Deinze 

t.a.v. Patrick D’Oosterlinck 

Kattestraat 22, 9800 Deinze 

Emailpatrick.doosterlinck@vclbdeinze.be 

De directie neemt contact met je op binnen de 10 werkdagen (met opschorting van de sluitingsperiodes van het centrum). 

 

Indien binnen de 10 werkdagen geen bericht wordt ontvangen of indien de gezette stappen niet hebben geleid tot een bevredigende oplossing, kan een aangetekende brief gericht worden aan de afgevaardigde van de Raad van Bestuur, eveneens op bovenvermeld adres.